Aa

aafrikkalainen sub. 1. African (person) adj. 1. African (of Africa)

aalto sub. 1. wave 2. tide

aamen interj. Amen!

aamu sub. morning: aamula mie autan laitamhaan ruokaa. I will prepare breakfast for you. hyvvää aammuu! good morning!

aamuhämärä sub. dawn, morning twilight

aamupäivä sub. morning, before noon

aamupäiväruoka sub. lunch

aamuruoka sub. breakfast: mitä met syömä aamuruokaksi? what do we eat for breakfast?

aapa sub. 1. ocean, sea 2. a vast wetland

aapahevonen sub. seahorse

aapameri sub. out in the ocean, high sea

aapinen sub. ABC book

abessiivi sub. abessive case

ablatiivi sub. ablative case

adessiivi sub. adessive case

adjektiivi sub. adjective

administratiivinen jako sub. an administrative division

administratiivinen adj. administrative

adressi sub. address

adventti sub. Advent (Christmas)

adverbi sub. adverb

agurkki sub. cucumber

ahđas adj. 1. tight 2. narrow

ahđistaat vt. 1. to bother someone 2. to stalk someone

ahkera adj. diligent (= uuttera)

ahkerasti adv. diligently

ahnet adj. 1. greedy 2. craving: mie olen ollu ahnet kiinalaishiin köökkhiin. I’ve always craved for Chinese food.

ahneus sub. greed, avarice

ai interj. Oh!

aihki sub. a tall and old pinetree

aijankäännet subs. solstice

aijanräkninki sub. Common Era: ennen aijanräkningin alun BCEjälkhiin aijanräkningin alun AD

aijassa adv. on time

aijoissa adv. in time

aika sub. time: toisin ajjoin from time to time;  pitkänä aikana for a long time; pitkästä aikkaa it’s been a long time

aikalaila adv. quite alot: olet jo tehny aikalaila kompleksisen työn. you’completed quite some hard work.

aikamasiini sub. time machine

aikamatka sub. time travel olla aikamatkala to travel in time

aikamatkalainen sub. a time traveler

aikamoinen adj. considerable, significant (= melkheinen)

aikkaa adv. (a period of time) ago: kuukausi aikaa a month ago

aikkoot vi. 1. to intend to (+ infinitive) 2. to plan to (+ infinitive) 3. to want to (+ infinitive): mie aijon ajjaat piililä Uslusta Porsankhiin. I want to drive from Oslo to Porsanger.

aikoinansa adv. at that time, contemporarily

aina adv. 1. always (= tasan) 2. still kväänin kielessä oonki paljo lainasannoi. the Kven language still has a lot of loanwords.

ainakhaan adv. (only in negation) at least: ei ainakhaan at least there isn’t

ainaki adv. at least: joo ainaki! of course!

ainet sub. 1. material, substance 2. (school) subject

ainua pron. the only one

airo sub. oar

aita sub. 1. fence, hedge 2. garden, yard

aitta sub. granary, a storehouse (= puura

aivan adv. merely, just: silloin mie olin aivan studentti. I was just a student at that time.

aivot sub. brain tytölä oon senthään noppeet aivot. the girl is quick thinker.

ajatella vi. 1. to think, to think of/about someone or something (+ mitä): kunka saatat eđes ajatella semmoista tinkkaa? how could you keep thinking about that?  2. to think of others, to take someone into consideration (+ mitä): häyđyt ajatella minun lapsii. you have to take my children into consideration.

ajatus sub. a thought

ajjaat vt. to drive: ajjaat piililä to drive a car

ajos sub. 1. inflammation 2. abscess

akottuut vi. (males only) to marry a women

aksentti sub. accent

aktiivinen adj. active

ala sub. area, region

alaikhäinen adj. underage

alakerta s. 1. lower section, lower layer 2. downstair: tulla alakerthaan come downstairs  mennä alakerthaan go downstairs

alaleuka sub. mandible, lower jaw: minun alaleuka oon yläleukaa piđempi. my lower jaw is longer than my upper jaw.

alapuolela post. 1. (under an object) under, below Oskarin asumapaikan alapuolela oon kellari. there’s a basement under Oskar’s place 2. (on a surface) below: mikä fylkki oon Tromssan ja Finmarkun alapuolela? which county lies below Troms and Finnmark?adv. se oon alapuolela. it is below.

alapuolelta postp. from (under an object): koira kävelee toolin alapuolelta. the dog crawls out from under the chair.

alas adv. downwards, going down istuut alas to sit down puđota alas to fall down polkkeet alas to tread downhinnan poljethaan alas. (of prices) to fall tulla alas come down mennä alas go down  panna alas to put down something

alasti adv. nakedly

alaston adj. naked

alattiolainen sub. 1. a person from Alta (a city in Northern Norway ) adj. 1. of Alta alattiolainen musikki music from Alta

alemaksi adv. further down

aleti adv. relentless, persistent, continuous (= myöthäänmyöthäänsäyhtä mittaa)

alhaala adv. at the bottom, down

alhainen adj. 1. humble 2. handsome 3. low, sunken

alimainen adj. at the very bottom, lowest

alkkaat  vi. 1. (something) to begin: koulu alkaa kello seittemen. the school opens at 7 2. (an event) to commence tapattuma alkkaa kello viiđen aikana ja se oon auki kaikile. the event starts at 6 and everyone can join. 2. to take up doing something (+ infinitive) vt. 1. to begin or start to do something: aloin opetelemhaan. I began learning.  (= ruveta)

alkhuun adv. 1. beginning, start (= alustaensialusta): saađa alkhuun (+ time or location) to get started päästäät alkhuun (+ genitive + kans) to get started with something panna alkhuun to found something, to establish something ensimäisen kväänin kielisentterin panthiin alkhuun viime vuona. the first Kven language center was founded last year. 

alku sub. a beginning, a start

alkuaikhaan adv. (+ minkä) in the beginning

alkuhistooria sub. backstory, background

alkupuoli sub. the first part

alkusana sub. preface

alla postp. 1. underneath, under pöyđän alla under the table 2. (a system) subordinate Taiwanin rejeeringin alla työtelee paljo departementtiita. there are many departments under the Taiwanese government. below (on a surface): kirjankannen alle the lower portion of the book cover

allekirjottaat vt. to sign allekirjoita tähän. sign here.

aloittaat vt. to start, begin, commence

alta postp. from (under an object)

alternatiivi sub. alternative

altso pcle. (filler at the beginning or the end of a sentence): altso, se ei ole hyvä sannoot sitä sannaa. it's like...it’s not good to say that word.

alus sub. (underwater or in space) a ship, a vessel

alushousut sub. underwear

aluspaita sub. underwear (shirt)

alusta adv. first of all, first and foremost (= alkhuunensialusta, alusti)

alusti adv. first of all, first and foremost (= alkhuunensialusta, alusta)

alusvaatet sub. underwear (general)

ambulanssi sub. ambulence halluutko ette mie tilaan ambulanssin sinule? do you want me to call the ambulence for you? nyt ambulanssi tullee! the ambulance is coming!

ammatti sub. occupation

ampiainen sub. wasp

amppuut vt. to shoot, to snipe

ampumies sub. (often male) sniper

ankara adj. 1. unrelenting 2. strict 3. extreme: olla ankara jonkin pääle to crave for something 

ankkuri sub. (ship) anchor

annijokilainen sub. 1. a person from Vestre Jakobselv adj. 1. of Vestre Jakobselv

anomus sub. application (= sööknadi)

anonsi sub. (on the Internet or newspaper) advertisement

anoppi sub. mother-in-law (= anoppimuori)

anoppimuori sub. mother-in-law (= anoppi)

anorakki sub. hoodie

ansa sub. a trap

ansio sub. income

antheeksi adv. excuse me! pyyđän antheeksi. I apologize. antheeksi ette tulen hiljain. I am sorry that I am late.

anttaat vt. 1. to give 2. to allow, to give permission: antaat olla to let someone calm down antaat ilmi to expose something antaat alle to give up antaa antheeksi (+ allative) to forgive anttaat kenelet kyytin to give someone a lift

apet sub. 1. (for animals) food wastes 2. animal feed 

aposteli sub. Apostle

apoteekki sub. pharmacy

apparaatti sub. machine

appelsiini sub. orange

appi sub. father-in-law (= appifaari)

appifaari sub. father-in-law (= appi)

aprilikuu sub. April

apu sub. assistance: sen avula to use something(to achieve something) tule aphuun! come and help!

apuhoittaaja sub. hospital assistant

apuketara sub. crutch

apukieli sub. secondary language

apumies sub. (male) helper

aresteerata vt. to arrest someone

argumenteeraaminen sub. argument

argumenteerata vi./vt. to argue, to contend

arka adj. 1. shy 2. timid 3. terrified

arkeologii sub. archaeology

arki sub. everyday (= arkipäivä)

arkipäivä sub. everyday, weekday (= arki)

arkku sub. 1. chest 2. coffin

arkuttaat vi. to be scared: arkutatko sie? are you scared?

armahtaat vt. 1. to pardon, reprieve 2. to pity on (+ partitive)

armas adj. dear

armolinen adj. merciful

arpa sub. 1. inherit 2. lottory

arparaha sub. inheritance money

arpi sub. scar

arpulainen sub. heir, heiress

arransjööri sub. arranger

artikkeli sub. article

arvata vt. to guess

arvatenki adv. allegedly

arvaus sub. guess

arvela vt. to suppose, to believe

arvelus sub. assumption

arvio sub. estimate, assessment

arvo sub. value, worth: olla huonossa arvossa to be invaluable

arvokas adj. precious, valuable, invaluable

asentopaikka sub. dwelling place (= asumapaikka)

aset sub. 1. weapon 2. toy 3. tool

asetella vt. to play with toys

asetti sub. a plate

asettuut vi. to settle down (+ missä/millä)

asia sub. a thing

askel sub. 1. step 2. (stair) step

aspekti sub. 1. aspect 2. (grammatical) aspect

assii sub. 1. errand 2. thing 3. theme

astet sub. 1. (temperature) degree (= graadi) 2. (a stage of proficiency or qualification in a course of study) degree (= graadi) 3. (academia) grade (= karaktääri)

asti adv. 1. (+ millet/mihinkä) up to, until: tähän paikkhaan asti. up to this place. 2. (+ mistä/miltä) all the way from 3. (+ mistä/miltä) since (= saakka): lapsuuđesta asti since childhood 

astiii sub. vessel

astiikaapp sub. cupboard in the kitchen

astiinpeso sub. doing the dishes

astiinpesomasiini sub. dishwasher

astma sub. asthma

astuut vi. 1. to enter (+ mihin)2. to step on, tread on, step, stride (+ millet): astuut esile to step forward, to stand out for one’s own rights

asuja sub. resident (= asukas)

asukas sub. resident (= asuja)

asuma-ala sub. residential area

asumahuonet sub. (building) dwelling place

asumakumppani sub. cohabiting partner

asumalaila adv. habitable

asumapaikka sub. dwelling place, accommodation (= asentopaikka)

asumaruuma sub. dwelling place, accommodation

asuut vi. to live, aside (+ missä/millä)

ateisti sub. athiest

ateria sub. meal

attributti sub. attribute

aukaista vt. open

auki adv. 1. open 2. on, turned on

aukinainen adj. open (= aukea, aukein)

aukkee adj. opened (= aukinainen, aukein): aukkee vesi vast sea

aukkein sub. opening

auksuuni sub. auction

aukustikuu sub. August

auringonlasku sub. sunset

auringonnousu sub. sunrise

auringonpaistheinen adj. sunny (= aurinkoinen)

aurinko sub. sun

aurinkoinen adj. sunny (= aurinkonpaistheinen)

autonoominen sub. autonomous

autsi sub. a narrow gorge (= vuomavankka, kuru)

auttaat vt. 1. to assist, help (+ mhaan): tämä sanakirja auttaa oppimhaan kväänin kieltä. This book is helpful for learning Kven. (+ ketä): Leena auttaa minnuu mielelä ko hänen äitinkieli oon kvääni. Leena is willing to help me as her native language is Kven. (+ siihen, ette) tođistus auttaa siihen, ette tuomari määrää. The testimony will help the judge in making a ruling. (+ missä): saatatko sie auttaat minnuu tässä? Could you help me with this? 2. (medicine) to be effectivetämä tabletti auttaa pääkiphuun. This pill is very helpful for headaches.

auttii sub. desert

avaruus sub. outer space

aviisi sub. newspaper

avioliitto sub. marriage, cohabitation

avojalkasin adv. barefooted

avopäin adv. bareheaded

avustus sub. (when one is in need) relief, aid, assistance, support

avvain sub. key